Potwierdzanie efektów uczenia się

Efekty uczenia się (RPL)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza od roku 2016 osoby zainteresowane potwierdzaniem posiadanych efektów uczenia się – tzw. Recognition of Prior Learning (ang. RPL – uznawanie wcześniejszego kształcenia).

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie (LLL) i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie daje możliwość potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
RPL jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane, efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

 


Osoby uprawnione to osoby posiadające:

  • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

Osoby zainteresowane będą proszone o złożenie wniosku, w którym będą przedstawione dowody na to, że udało im się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Przedstawiciele ASP pomogą zidentyfikować efekty uczenia się i przedmioty, których dotyczą.
Osoby zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu w zakresie zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatnemu metodom weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów ASP.

Termin składania wniosków: 2 stycznia – 13 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 44/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów z dnia 26 maja 2015 roku.

Uchwała nr 45/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Uchwała nr 30/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Zarządzenie nr 78/2015 Rektora w sprawie wysokości opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się – ulegnie zmianie dla naboru na rok akademicki 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie określenia limitu przyjęć osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. – ulegnie zmianie dla naboru na rok akademicki 2017/2018

Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się – do pobrania

Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów dostępu w procesie potwierdzenia efektów uczenia się – do pobrania

Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się – do pobrania

Zestawienia przedmiotów wraz z efektami kształcenia i liczbą pkt ECTS, względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Więcej informacji:
Dział Nauczania
Pawełczyk Lucyna
lpawelczyk@asp.krakow.pl
tel. +48 12 299 20 43, +48 12 299 20 30

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będszier realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2017/2018 

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów przy założeniu, że kandydat będzie realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2016-2017

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2015/2016)

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2014/2015)

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2013/2014)

Efekty kształcenia wraz z wykazem przedmiotów (przy założeniu, że kandydat będzie realizował program kształcenia obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2012/2013)

 

Wydziałowy Doradza RPL – prof. ASP Karol Badyna

back to top