Rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO DO 5.06.2017r.:

https://akademus.asp.krakow.pl/

KANDYDACI  SKŁADAJĄ  DOKUMENTY LUB WYSYŁAJĄ POCZTĄ NA ADRES WYDZIAŁU 6-8.06.2017:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2017 składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości)
2) osobową ankietę rejestracyjną (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
3) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;

4) poświadczenie wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

DODATKOWO:
– laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;
– laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2016 – wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów magisterskich;
– laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora);

 

Bezpłatne warsztaty dla kandydatów

Konsultacje

Jednolite studia magisterskie na kierunku rzeźba trwają 10 semestrów.

Limit przyjęć wynosi 22 osoby.

Przebieg egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny obejmuje:

Etap I – Egzamin praktyczny:

– studium rzeźbiarskie z natury,

– rysunek z natury,

– dwie kompozycje rzeźbiarskie na zadane tematy:

 1. a) kompozycja przestrzenna realizowana techniką modelowania w glinie,
 2. b) kompozycja przestrzenna realizowana techniką kolażu.

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:

nóż do rzeźbienia, narzędzia do wykonania konstrukcji rzeźbiarskiej, węgiel rysunkowy, ołówek, guma do ścierania, biały karton 100×70 cm, papier na szkice.

Etap II – przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna: kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej samodzielnie wykonane prace świadczące o jego predyspozycjach i umiejętnościach oraz wiedzy kierunkowej i charakterze zainteresowań. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawionych prac oraz sprawdza wiedzę kierunkową.

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów z całości egzaminu, o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje w pierwszej kolejności wyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej ilości punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przedmiot kierunkowy – studium rzeźbiarskie z natury.

 

Informacja dotycząca II etapu egzaminu wstępnego

 1. Kandydaci przedstawiają Komisji Rekrutacyjnej „teczkę”:
  1. zdjęcia rzeźb (w tym minimum 5 przykładów studium głowy), kompozycje rzeźbiarskie, projekty własne,
  2. prace rysunkowe (w tym min. 6 przykładów studium aktu), szkice (w różnych technikach),
  3. prezentację szeroko rozumianej działalności artystycznej z zakresu m.in.: fotografii, grafiki, projektowania graficznego, malarstwa, działań multimedialnych, itp.
 2. Druga część egzaminu składa się z prezentacji dorobku artystycznego kandydata oraz odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania.

Punktacja:

I etap: maksymalnie 120 punktów, w tym:

– studium rzeźbiarskie z natury maksymalnie 50 punktów,

– rysunek z natury maksymalnie 30 punktów,

– dwie kompozycje rzeźbiarskie na zadane tematy maksymalnie 40 punktów

 1. a) kompozycja przestrzenna realizowana techniką modelowania w glinie maksymalnie 20 punktów
 2. b) kompozycja przestrzenna realizowana techniką kolażu maksymalnie 20 punktów

Warunkiem dopuszczenia do etapu II jest uzyskanie przez kandydata minimum 80 punktów za I etap.

II etap: maksymalnie 30 punktów (przegląd prac: maksymalnie 15 punktów, rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 15 punktów). Warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie pierwszym wszystkie zadania egzaminu praktycznego. Maksymalna ilość punktów za etapy I i II wynosi 150 punktów. Egzamin wstępny na kierunek rzeźba jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 90 punktów.

Terminarz egzaminów wstępnych obowiązujących kandydatów
na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Rejestracja online

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online dostępnym na stronie internetowej: http://rekrutacja.asp.krakow.pl/

Terminarz egzaminów wstępnych obowiązujących kandydatów
na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Rejestracja online oraz terminy obowiązujące wszystkich kandydatów

 1. Rejestracja online
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online dostępnym na stronie internetowej: http://rekrutacja.asp.krakow.pl/
 • System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:
 • na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego
  i drugiego stopnia oraz od 22 maja do 5 czerwca 2017 roku;
 1. Terminy
  • Studia stacjonarne:
   • zarejestrowani kandydaci składają w Dziekanatach komplet dokumentów
    (w kserokopiach) w dniach 6-8 czerwca 2017. Maturzyści 2017 uzupełniają dokumenty o kserokopię świadectwa dojrzałości do 5 lipca 2017. Dyplomanci 2017 uzupełniają dokumenty o dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do 5 lipca 2017;
   • wyniki egzaminu wstępnego i lista przyjętych na jednolite studia magisterskie oraz studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będą ogłoszone 7 lipca 2017;
   • osoby przyjęte na studia potwierdzają podjęcie studiów i składają komplet obowiązujących dokumentów do 19 lipca 2017.

 

______________________________________________________________________

Harmonogram szczegółowy Egzaminu Wstępnego 2017/2018              Kierunek Rzeźba

 Etap I – egzamin praktyczny

 1. Studium rzeźbiarskie z natury – (kandydat pracuje 2 x po 5 godzin)

21 czerwiec 2017 (środa)  godz. 9.00 – 14.00 Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009 parter

22 czerwiec 2017 (czwartek)  godz. 9.00 – 14.00 Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009 parter

 1. Rysunek z natury – (kandydat pracuje 2 x po 3 godziny)

21 czerwiec 2017 (środa)                   godz. 15.00 – 18.00 Pl. Matejki 13, sale: 202,203,204 (II piętro nowy gmach)

22 czerwiec 2017 (czwartek)             godz. 15.00 – 18.00 Pl. Matejki 13, sale: 212,213,214 (II piętro nowy gmach)

 1. Kompozycja rzeźbiarska na zadany temat dwuczęściowa

kompozycja przestrzenna

23 czerwiec 2017 (piątek) godz. 9.00 – 13.00  (kandydat pracuje 4 godziny)     Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009

kompozycja – działanie z płaszczyzną

23 czerwiec 2017 (piątek) godz.14.00 – 18.00  (kandydat pracuje 4 godziny)   Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009

Etap II – egzamin teoretyczny

28 czerwca (środa), 29 czerwiec (czwartek)  2017 od godz. 9.00 –   sala 214, pl  Matejki 13 na I piętrze

Alfabetycznie według listy wywieszonej na drzwiach wejściowych do sali.

 

 

back to top