Rekrutacja 2018/2019

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na dodatkową rekrutację na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Więcej informacji na stronie głównej ASP Kraków

 

Jednolite studia magisterskie: kierunek rzeźba: 12, 13, 14, 19 września 2018 r.

 


 

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO 28 maja – 11 czerwca 2018:

https://akademus.asp.krakow.pl/

KANDYDACI  SKŁADAJĄ  DOKUMENTY LUB WYSYŁAJĄ POCZTĄ NA ADRES WYDZIAŁU 12-14.06.2018:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2018 składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a oryginał matury składaja do dnia 6.07.2018r.)
2) osobową ankietę rejestracyjną (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
3) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;

4) poświadczenie wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

DODATKOWO:
– laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;
– laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2017 – wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów magisterskich;
– laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora);

 

Bezpłatne warsztaty dla kandydatów

Konsultacje

Jednolite studia magisterskie na kierunku rzeźba trwają 10 semestrów.

Limit przyjęć wynosi 20 osób.

Przebieg egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny obejmuje:

Etap I – Egzamin praktyczny:

– studium rzeźbiarskie z natury,

– rysunek z natury,

– kompozycja rzeźbiarska na zadany temat

 1.  kompozycja przestrzenna realizowana techniką kolażu.

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:

nóż do rzeźbienia, narzędzia do wykonania konstrukcji rzeźbiarskiej, węgiel rysunkowy, ołówek, guma do ścierania, biały karton 100×70 cm, papier na szkice.

Etap II – przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna: kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej samodzielnie wykonane prace świadczące o jego predyspozycjach i umiejętnościach oraz wiedzy kierunkowej i charakterze zainteresowań. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawionych prac oraz sprawdza wiedzę kierunkową.

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów z całości egzaminu, o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje w pierwszej kolejności wyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej ilości punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przedmiot kierunkowy – studium rzeźbiarskie z natury.

 

Informacja dotycząca II etapu egzaminu wstępnego

 1. Kandydaci przedstawiają Komisji Rekrutacyjnej „teczkę”:
  1. zdjęcia rzeźb (w tym minimum 5 przykładów studium głowy), kompozycje rzeźbiarskie, projekty własne,
  2. prace rysunkowe (w tym min. 6 przykładów studium aktu), szkice (w różnych technikach),
  3. prezentację szeroko rozumianej działalności artystycznej z zakresu m.in.: fotografii, grafiki, projektowania graficznego, malarstwa, działań multimedialnych, itp.
 2. Druga część egzaminu składa się z prezentacji dorobku artystycznego kandydata oraz odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania.

Punktacja:

I etap: maksymalnie 120 punktów, w tym:

– studium rzeźbiarskie z natury maksymalnie 50 punktów,

– rysunek z natury maksymalnie 35 punktów,

– kompozycja rzeźbiarska na zadany temat maksymalnie 35 punktów

Warunkiem dopuszczenia do etapu II jest uzyskanie przez kandydata minimum 80 punktów za I etap.

II etap: maksymalnie 30 punktów (przegląd prac: maksymalnie 15 punktów, rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 15 punktów). Warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie pierwszym wszystkie zadania egzaminu praktycznego. Maksymalna ilość punktów za etapy I i II wynosi 150 punktów. Egzamin wstępny na kierunek rzeźba jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 90 punktów.

Terminarz egzaminów wstępnych obowiązujących kandydatów
na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Rejestracja online

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online dostępnym na stronie internetowej: http://rekrutacja.asp.krakow.pl/

Rejestracja w systemie akademus: 28 maja do 11 czerwca 2018

Terminarz egzaminów wstępnych obowiązujących kandydatów
na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Rejestracja online oraz terminy obowiązujące wszystkich kandydatów

 1. Rejestracja online
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online dostępnym na stronie internetowej: http://rekrutacja.asp.krakow.pl/
 • System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:
 • na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego
  i drugiego stopnia oraz od 28 maja do 11 czerwca 2018 roku;
 1. Terminy
  • Studia stacjonarne:
   • zarejestrowani kandydaci składają w Dziekanatach komplet dokumentów (w kserokopiach) w dniach 12-14 czerwca 2018. Maturzyści 2018 uzupełniają dokumenty o kserokopię świadectwa dojrzałości do 6 lipca 2018.
   • wyniki egzaminu wstępnego i lista przyjętych na jednolite studia magisterskie będą ogłoszone 10 lipca 2018;
   • osoby przyjęte na studia potwierdzają podjęcie studiów i składają komplet obowiązujących dokumentów do 24 lipca 2018.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOZYĆ W DZIEKANACIE DO 14 czerwca 2018:

1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu następujące dokumenty:
1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2018 składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) – w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
3) osobową ankietę rejestracyjną (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
4) skreślony
5) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;
6) laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;
7) laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2017 – wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów magisterskich;
8) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora);
9) kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – kserokopię decyzji odpowiedniej komisji oraz podanie o przyjęcie na wskazany kierunek studiów.
2. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć:
1) poświadczoną przez ASP kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE (Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;
2) poświadczoną przez ASP kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego – w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia;
3) aktualną kolorową fotografię;
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty);
5) oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2018 roku.

______________________________________________________________________

Harmonogram szczegółowy Egzaminu Wstępnego 2018/2019              Kierunek Rzeźba

 Etap I – egzamin praktyczny

 1. Studium rzeźbiarskie z natury – (kandydat pracuje 2 x po 5 godzin)

27 czerwca 2018 (środa)  godz. 9.00 – 14.00 Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009 parter

28 czerwca 2018 (czwartek)  godz. 9.00 – 14.00 Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009 parter

 1. Rysunek z natury – (kandydat pracuje 2 x po 3 godziny)

27 czerwca 2018 (środa) – godz. 15.00 – 18.00 Pl. Matejki 13, sale: 212,213,214 (II piętro nowy gmach)

28 czerwca 2018 (czwartek) godz. 15.00 – 18.00 Pl. Matejki 13, sale: 212,213,214 (II piętro nowy gmach)

 1. Kompozycja rzeźbiarska na zadany temat

kompozycja – działanie z płaszczyzną

29 czerwca 2018 (piątek) godz. 10.00 – 14.00  (kandydat pracuje 4 godziny)   Pl. Matejki 13, sale: 002,008,009

Etap II – egzamin teoretyczny

4 lipca (środa), 5 lipca (czwartek)  2018 od godz. 9.00 –   sala 214, pl  Matejki 13 na I piętrze

Alfabetycznie według listy wywieszonej na drzwiach wejściowych do sali.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek rzeźba

A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981

W. Baraniewski, Słownik szkolny: malarze, rzeźbiarze, architekci, Warszawa 1993

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001

K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1972

B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, Warszawa 2005 (i późniejsze)

M.–J. Opie, Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od czasów prehistorycznych do współczesnych mistrzów, Wrocław 1996

P. Bade, S. Costello, J. Manca, 1000 genialnych rzeźb, 2008

back to top