Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji pomnika Danuty Siedzikówny ps. „Inka” na terenie parku Planty w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU OGŁOSIŁ KONKURS RZEŹBIARSKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO POSTAĆ DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA” – SANITARIUSZKI 5. WILEŃSKIEJ BRYGADY AK, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PARKU PLANTY W BIAŁYMSTOKU.

Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję projektową pomnika Danuty Siedzikówny ps. „Inka” – tj. rzeźby umieszczonej na postumencie stylistycznie skomponowanym z rzeźbą – wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w granicach opracowania konkursowego. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu obszarowego oraz zakresu rzeczowego opracowania pracy konkursowej zostały określone w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu został udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/zamowienia-do-30-tys-euro.

Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,
  • ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, tj.: przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem dyplomu ukończenia polskiej lub zagranicznej wyższej uczelni artystycznej, na kierunku w zakresie rzeźby, z uzyskanym co najmniej stopniem magistra lub równoważnym,
  • w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 SIERPNIA 2016 R. DO GODZ. 15:30.

  • Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda:
    10.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej,
  • II nagroda: 5.000 zł,
  • dwa wyróżnienia w kwocie 2.500 zł każde.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BOGUMIŁ SAWICKI – TEL.: 85 869 6612, SYLWIA NAJFELD – TEL.: 85 869 6619.

Z załączeniu przekazuję ogłoszenie o konkursie. Pozostałe materiały dotyczące przedmiotu konkursu zostały udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – pod adresem:

http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarski-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-upamietniajacego-postac-danuty-siedzikowny-ps-inka-zlokalizowanego-na-terenie-parku-planty-w-bialymstoku-.html

back to top