Potwierdzenie efektów uczenia się poza edukacją formalną

Efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów

ASP im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane potwierdzeniem zdobytych poza systemem studiów efektów uczenia się


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe ASP im. Jana Matejki w Krakowie umożliwia potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Procedura potwierdzenia jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane, efektów uczenia się ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.


Osoby uprawnione to osoby posiadające:

1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach  o systemie oświaty lub
  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub
  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,  o której mowa w literze d lub
  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub
  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015;

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których
mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz.
UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie


 

Osoby zainteresowane składają wniosek wraz z oświadczeniem w Dziale Nauczania ASP. We wniosku należy przedstawić dowody na to, że wnioskodawcy udało się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Przedstawiciele ASP pomogą zidentyfikować efekty uczenia się i przedmioty, których dotyczą. Dodatkowo wnioskodawca zostanie poddany egzaminowi sprawdzającemu. Egzamin będzie obejmował zakres zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatny metodom weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów ASP.

 

Termin składania wniosków: 4 stycznia – 15 stycznia 2021 r.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Uchwała nr 1/2021 – limit przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 30/2020 – warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się.

Zarządzenie nr 109/2020 – wysokość opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

Poniżej zestawienia przedmiotów wraz z efektami uczenia się i liczbą pkt ECTS, względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się na kierunku rzeźba realizowanym w ASP w Krakowie – przy założeniu, że kandydat będzie realizował program studiów obowiązujący osoby, które rozpoczęły kształcenie:

w roku akademickim 2020/2021
w roku akademickim 2019/2020
w roku akademickim 2018/2019
w roku akademickim 2017/2018
w roku akademickim 2016/2017

Wzór umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Więcej informacji:
Dział Nauczania
Pawełczyk Lucyna
lpawelczyk@asp.krakow.pl
tel. +48 12 299 20 43

Wydziałowy Doradca s. potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów – dr hab. Karol Badyna, prof. uczelni

back to top