Ogłoszenie o konkursie rzeźbiarskim na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Polską Organizacje Wojskową zlokalizowanego na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Międzyrzecu Podlaskim

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej zlokalizowanego na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Międzyrzecu Podlaskim.

 

Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
umożliwiającej wykonania pracy konkursowej w zakresie:

a) ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, tj.:
przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem dyplomu ukończenia polskiej lub zagranicznej wyższej
uczelni artystycznej, na kierunku w zakresie rzeźby, z uzyskanym co najmniej stopniem magistra lub
równoważnym,
b) w przypadku wygrania konkursu będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego
opracowania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień
budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo budowlane.

 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
– I nagroda w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) oraz zaproszenie do negocjacji autora
(lub autorów) pracy konkursowej tj. udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na
szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt V.3 i VI.2 Regulaminu,
– II nagroda w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy),
– dwa wyróżnienia w wysokości po 2 500 zł każde (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).

 

Przewidywany harmonogram konkursu
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 13.11.2017 r. do godz. 15:00.
Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu do 16.11.2017 r.
Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych do 20.11.2017 r.
Zgłaszanie pytań dotyczących Regulaminu do 17.11.2017 r. do godz. 15:00.
Składanie prac konkursowych do 29.12.2017 r. do godz. 15:00.
Rozstrzygnięcie konkursu do 17.01.2017 r.
Ogłoszenie wyników do 19.01.2017 r

Szczegółowe informacje na temat konkrsu na stronie BIP miasta Międzyrzec Podlaski – zobacz

back to top