Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej

Prowadzący

dr hab. Piotr Twardowski, prof. uczelni

ptwardowski@asp.krakow.pl

piotrtwardowski.com

 

Asystent

dr Monika Rościszewska

mrosciszewska@asp.krakow.pl

 

Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej realizuje autorski program nauczania, którego głównym celem jest budowanie świadomości rzeźbiarskiej studentek i studentów. Zawarte w programie zadania rozwijają umiejętność rozumowania w kwestii budowy, konstrukcji formy rzeźbiarskiej i jej relacji z przestrzenią. Dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, pogłębiając zdolność poruszania się w obszarze języka i „anatomii” rzeźby o rozważania koncepcji organizacji przestrzeni – kompozycję przestrzenną.

Ćwiczenia i zadania studyjne początkowo oparte są o obserwację, analizę i syntezę natury jako bogatego zbioru inspirujących obiektów, punkt wyjścia do nauki o różnorakiej budowie form, relacji brył organicznych, geometrycznych, strukturalnych. Wprowadzają w podstawowe zagadnienia rzeźby, definiowanych jako uniwersalne wartości obiektu rzeźbiarskiego, tj. materia – forma – treść. Uporządkowują rozumienie głównych pojęć dotyczących struktury rzeźby, tj.: bryła, płaszczyzna, powierzchnia, kontur, linia, oś, przekrój, profil, kierunki, negatyw – pozytyw, przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna, relacja bryły lub układu brył z przestrzenią, itd. W toku nauki uaktywniają spojrzenie abstrakcyjne na przykładzie istniejącego obiektu natury. Efektywnie rozwijają dyspozycje do myślenia, dociekania i odkrywania własnego potencjału badawczego.

W kolejnym etapie realizowane są ćwiczenia i główne zadanie studyjne pobudzające możliwości interpretacyjne studentek i studentów. Ukazanie zjawiska fizycznego bądź pojęcia abstrakcyjnego poprzez stworzenie przestrzennego układu kompozycyjnego. Wyrażenie twórczego rozwiązania formalno – wyrazowego, w określonej przestrzeni i w sposób najbardziej syntetyczny, stanowi impuls do poszukiwania adekwatnych środków wyrazu. Przybliża różne metody konstruowania obiektu rzeźbiarskiego, poszerza język przestrzeni o nowe rozważania i rozwiązania, a przede wszystkim uczy inspirowania siebie i powoływania kreatywności.

Program Pracowni Podstaw Kompozycji Przestrzennej kładzie nacisk na świadomy rozwój naukowy studentek i studentów i tworzy przestrzeń dla kombinacji indywidualnych zdolności intuicyjnych oraz osobistej wrażliwości ze zdobywaną wiedzą. Stwarza możliwości dla poszukiwania i zdefiniowania własnej metodologii pracy w procesie twórczym.

back to top