Pracownia Podstaw Rzeźby

Prowadzący
dr Krzesimir Wiater

Podstawowym zadaniem pracowni jest zainicjowanie i rozbudzenie indywidualnych postaw oraz osiągnięcie elementarnej sprawności warsztatowej w zakresie podstaw rzeźby studyjnej. Opanowanie umiejętności wyrażania zadanych treści  środkami rzeźbiarskimi, wprowadzenie studenta w czynne, racjonalne obserwowanie i analizowanie natury rozumiane jest  jako niezastąpiony środek do  poznania i zrozumienia  form i zasad rzeźby. Realizowane ćwiczenia i zadania obejmują  studium postaci z natury – portret, akt (detal), płaskorzeźba. Badanie wzajemnych relacji i zależności przestrzennych oparte jest na wnikliwej analizie anatomiczno – konstrukcyjnej postaci w zróżnicowanych układach. Studenci poznają zasady posługiwania się formą rzeźbiarską,  zastosowanie  środków wyrazu adekwatnych do założenia.  Inspiracja , analiza układu, konstrukcja , struktura , kontrast , przestrzeń w rzeźbie pełnej i płaskorzeźbie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości studenta oraz rozwijanie wrażliwości i świadomości rzeźbiarskiej – to zadania jakie stawia przed studentem program pracowni.

Podejmowane  zadania realizowane są w trakcie stacjonarnych, pracownianych ćwiczeń obejmujących etap prezentacji tematu/ zadania, przygotowania odpowiedniej konstrukcji, budowy bryły kompozycji przestrzennej, formowanie modelu docelowego poprzez analityczną obserwację motywu i poddawanie jej koniecznej interpretacji.Realizacja ćwiczeń semestralnych związana jest z zapoznaniem studenta z problematyką technologiczną i artystyczną zawartą w ćwiczeniu.Omówienie zagadnień związanych z nowym zadaniem nakierowane jest na  wyjaśnienie założeń merytorycznych, uściśleniu pojęć i języka rzeźby.Efekty pracy nad poszczególnymi zadaniami zostają podsumowane w obecności całej grupy . Cały proces dydaktyczny oparty jest na korektach indywidualnych, które pozwalają  określić i uwzględnić  możliwości kreacyjne studenta , jego predyspozycje oraz temperament.

Podstawowym kryterium oceny jest  określenie efektów zrealizowanych ćwiczeń i zadań studyjnych. Ocenie podlega sposób zastosowania odpowiednich środków wyrazu artystycznego przyjętych w realizacji zadań. Weryfikowany jest stopień zrozumienia założenia, wnikliwość obserwacji, intensywność poszukiwania właściwych rozwiązań, aktywność, kreatywność i dociekliwość oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny.

back to top