Liternictwo

Prowadzący

dr Wacław Gawlik

 

Liternictwo funkcjonuje nieprzerwanie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od 1929 roku, a jego obecny program dydaktyczny oparty jest na wieloletnim doświadczeniu nauczania tego przedmiotu w połączeniu z bieżącymi obserwacjami zmian w sztuce, oraz osiągnięciami i zdolnościami studentów, w kontekście zmieniających się potrzeb i procesów cywilizacyjnych. Filozofia nauczania liternictwa opiera się z jednej strony na dyscyplinie formalnej wynikającej ze specyfiki dziedziny jaką jest klarowna komunikacja za pomocą alfabetu łacińskiego, z drugiej zaś strony na dążeniu, przez maksymalną swobodę interpretacji i kreatywność artystyczną, do rozwoju osobowości twórczych studentów. Istotnym elementem programu nauczania liternictwa na Wydziale Rzeźby jest potrzeba przeniesienia doświadczeń nabywanych przez studentów w innych pracowniach na grunt odrębnej lecz w wielu punktach pokrewnej dziedziny jaką jest liternictwo.

Bezpośrednia dydaktyka w pracowni polega na wykładach wprowadzających z zakresu historii powstania i rozwoju współczesnego pisma i jego zastosowań w kontekście znaczenia przekazywanej treści. Prezentowane są wówczas prace archiwalne i materiały pomocnicze w postaci płaskich i przestrzennych realizacji literniczych z całego świata. Zaś w swej zasadniczej części dotyczy wiedzy o konstrukcji liter jedno i dwuelementowych, uświadamiającej nienaruszalność ideogramu znaku w procesie stosowania jego płaskich, a w szczególności przestrzennych, np. architektonicznych, pełnoplastycznych form interpretacyjnych. Natomiast, praktyczna część nauczania, wykorzystująca nabytą wiedzę, odbywa się w trakcie pomocniczych ćwiczeń, oraz zadań semestralnych, których tematy zostały indywidualnie zdefiniowane przez poszczególnych studentów. Analiza, konstrukcji, proporcji, charakteru znaku literowego – grupy znaków z uwzględnieniem płaszczyzny, przestrzeni i kompozycji jest wówczas podstawą w świadomym i konsekwentnym budowaniu obrazu plastycznego u którego podstaw leży treść i funkcja informacji.

Dzięki takim założeniom programowym studenci mogą realizować swoje potrzeby artystyczne w takich dziedzinach jak np. projektowanie graficzne z wykorzystaniem litery typograficznej czy też, podejmować wyzwania o dużo większej skali i mierzyć się z poszukiwaniem funkcji i znaczenia znaku literowego w architektonicznej przestrzeni publicznej, lub w warunkach naturalnego środowiska. Tak więc, celem wszystkich ćwiczeń jest pogłębianie świadomości plastycznej studentów i rozwijanie ich sprawności manualnej, a w szczególności stwarzanie warunków do jeszcze większego zaangażowania w podejmowaniu artystycznych wyzwań.

back to top