Pracownia Rzeźby IV

Prowadzący

prof. dr hab. Józef Murzyn

 

Asystent

mgr Dariusz Nowak

 

strona facebookowa pracowni

pracownia-r4

Jednostka ma charakter pracowni wolnego wyboru dla studentów II – V roku jednolitych studiów magisterskich.  Jest pracownią kierunkową, dyplomującą. Studia w tej pracowni mają całkowicie zindywidualizowany charakter. Podstawą koncepcji metodycznej jest zmiana klasycznego modelu relacji nauczyciel – uczeń,  tak aby o kierunku postępowania i treściach kształcenia nie decydował tylko sztywno zapisany program lecz predyspozycje  twórcze, osobiste zainteresowania i typ wrażliwości studenta. Nauczyciel staje się partnerem współpracującym ze studentem, wnoszącym do  „zespołu” wiedzę, kompetencje i doświadczenie wyniesione z własnej praktyki artystycznej. Model „podążania za mistrzem ”  zastąpiony zostaje modelem „wspólnych poszukiwań i eksperymentów”. Studia polegają na przygotowywaniu i realizacji projektów własnych studentów przy merytorycznym i artystyczno naukowym wsparciu nauczyciela.
Zajęcia mają status obowiązkowych i odbywają się w systemie działań  praktycznych wspomaganych blokiem  konwersatoriów tematycznych dotyczących podstaw wiedzy teoretycznej niezbędnej dla przeprowadzenia studiów problemowych w ramach realizowanych projektów oraz  wiedzy ogólnej  związanej z nauczanym przedmiotem.
Celem nadrzędnym  kształcenia, obok zgłębiania  wiedzy o faktach i zjawiskach kluczowych  dla rozumienia rzeźby współczesnej, o konstrukcji, strukturze i przestrzeniach nowoczesnego  dzieła rzeźbiarskiego,  jest rozbudzanie świadomości osobistych cech i predyspozycji  młodego artysty. Poszukiwanie wraz z nim  metod  ich optymalnego uzewnętrznienia w procesie twórczym. Doskonalenie umiejętności  precyzyjnego definiowania własnej koncepcji artystycznej, oraz języka  artystycznej  wypowiedzi a także  próba sformułowania i uzasadnienia indywidualnej strategii twórczej.

 

wszystkie aktualności na facebooku

zdjęcia z wystawy końcoworocznej 2014

zdjęcia z wystawy końcoworocznej 2013

zdjęcia z wystawy końcoworocznej 2012

zdjęcia z wystawy semestralnej 2012

zdjęcia z wystawy końcoworocznej 2011

zdjęcia z wystawy semestralnej 2010/2011

zdjęcia z wystawy końcoworocznej 2010

back to top