Przewody doktorskie

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY  STAN PRAWNY

Stan prawny obowiązujący od 1.10.2011 roku

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wy-mienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania na-uki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materia-łach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Decyzją Rady Wydziału Rzeźby z dnia 22.02.2017r. rekomendowanym kryterium dot. wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Rzeźby w roku akademickiego 2016/2017 jest udział w minimum jednej wystawie indywidualnej zawierającej prezentację siedmiu dzieł premierowych (datowane po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra) oraz inne formy aktywności twórczej.

Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wykaz dokumentów przy wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (dotyczy nowej procedury)

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne dokonanie artystyczne oraz winna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w sztukach pięknych oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej. Na rozprawę doktorską w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych składają się: dzieło sztuki oraz opis tego dzieła, wskazujący zagadnienie artystyczne, które zostało w niej rozwiązane (opis winien być złożony w języku polskim i angielskim).Całość dokumentacji rozprawy doktorskiej doktorant składa w wersji cyfrowej i papierowej. Opis oraz część artystyczna winny posiadać jeden tytuł oraz odznaczać się spójnością merytoryczną.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 1842

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki- tekst ujednolicony po nowelizacji_w_2011

Ustawa_z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki_(Dz_U_2014_poz_1852)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882)- tekst jednolity.

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 poz. 1789)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (obowiązuje od 1.01.2012).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie szczegółówego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. 2016 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2017 poz. 271)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 poz. 1789)

Zarządzenie nr 57 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i warunków wynagradzania za pełnienie funkcji promotora i recenzenta oraz za udział w pracach komisji rekrutacyjnej i kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi a także w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich.

Nowe stawki (recenzje i sprawozdania)

Zarządzenie (nowe stawki)- korekta

 

 


Stan prawny obowiązujący od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeń wykonawczych do 1.10.2013 r. (obejmuje 2 lata tzw. okresu przejściowego od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym”)

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do rozpatrzenia.

Kryteria oceny kadry naukowej i artystycznej.

Uwagi o rozprawach doktorskich.

Uwagi odnośnie uchwał jednostek.

Dokumentowanie minimum kadrowego.

Pytania i odpowiedzi.

 

Interpretacja zapisów – zasady opracowania recenzji

Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.

Oświadczenie.

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – plik PDF

 

back to top