Agnieszka Jankowska

Postępowanie habilitacyjne

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852).

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 12.08.2015r.–

dr Agnieszki Zofii Jankowskiej

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 12.08.2015r.

Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby – 25.09.2015r.

Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 7.10.2015r.

Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. 1.przewodniczący Komisji – prof. Christos Mandzios -Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  2. 2.sekretarz Komisji – dr hab. Mariola Wawrzusiak – Borcz – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  3. 3.recenzent – dr hab. Rafał Boettner-Łubowski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
  4. 4.recenzent – dr hab. Maciej Aleksandrowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  5. 5.recenzent – dr hab. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  6. 6.członek Komisji – dr hab. Jarosław Dzięcielewski – Uniwersytet Zielonogórski,
  7. 7.członek Komisji – prof. Bogusz Salwiński– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pismo CK ds. SiT

do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – 23.10.2015r.

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 3.11.2015r. – cyfrowa

17.11.2015r. – papierowa

Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 4.01.2016r.

Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

15.01.2016r.

Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 15.01.2016 r.

Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub   odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dr Agnieszki Zofii Jankowskiej 21.01.2016

Autoreferat w j.polskim

Wniosek

Recenzja prof. ASP Jana Tutaja

Recenzja prof. UAP Rafała Boettnera-Łubowskiego

Recenzja prof. ASP Macieja Aleksandrowicza

Autoreferat w j. ang.

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby

back to top