Stanisław Brach

Wniosek

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby

Recenzja dr hab. Jacek Kucaba

Recenzja – dr hab. Janusz Czumaczenko

Recenzja dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz

Harmonogram

postępowania habilitacyjnego

prowadzonego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 8.11.2013r.–

dr Stanisław Brach

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CKds. SiT– 08.11.2013r.

 

Data wyrażenia zgody przez RW na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia członków Komisji – 12.12 2013r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 8.01.2014r.
Skład Komisji Habilitacyjnej
1.    przewodniczący Komisji – prof. Kazimierz Raba– Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
2.    sekretarz Komisji – dr hab. Andrzej Zwolak – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
3.    recenzent – dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach,,
4.    recenzent – dr hab. Janusz Czumaczenko – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
5.    recenzent – dr hab. Jacek Kucaba– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
6.    członek Komisji – prof. Krzysztof Rozpondek – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
7.    członek Komisji – dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal– Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Pismo CK ds. SiT

do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – 16.01.2014r.

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 21.01.2014r. Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 17.03.2014r.
Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej – 26.03.2014r. Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 26.03.2014r.
Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dra Stanisława Bracha 10.04.2014r.

 

 

 

back to top