Tomasz Kowalczyk

Tomasz Kowalczyk (ASP w Łodzi),

 Opis pracy przedstawionej do habilitacji (fragment):

(…)”Poszukując formy dla swoich rzeźb starałem się w swoich pracach wykorzystać te elementy, które rzeźba „oddała” architekturze, oddzielając się od niej. Przede wszystkim mam tu na myśli wpisywanie się w konkretną przestrzeń i pojmowanie formy jako części pewnej całości, zintegrowanej ze swoim otoczeniem. Z kolei rzeźba w przeciwieństwie do architektury ma pełniejszą możliwości pokazania następujących po sobie cyklicznych zmian jakie występują w przyrodzie. Pokazuję ten ruch jako przejście z jednego stanu w drugi, w następujących po sobie cyklach przy pomocy takiej formy, która mogłaby wyrazić tę ciągłość w przestrzeni. „W rzeczywistości ruch i bezruch stanowi jedność.” Mam tu na myśli przepływ czasu od przeszłości do przyszłości. „Jeżeli zobaczymy ruch w bezruchu, a bezruch w ruchu, to zniknie jedno i drugie. Jest to też zatrzymaniem tej chwili, co z kolei jest bezruchem, tworzy się paradoks”, na który zwrócił uwagę japoński filozof, estetyk, filozof Nischida Kitaro, który czas w dziele sztuki określał jako „przepływ od przeszłości do przyszłości czyli wieczne tu i teraz. (jap. „nikon”).”

Tytuł pracy habilitacyjnej: „W przestrzeni światła i czasu”.

Recenzenci:

Autoreferat

Prof. Janina Rudnicka (ASP w Gdańsku)

Prof. Aleksander Śliwa

Prof. Andrzej Banachowicz (UAP)

Prof. Rafał Strent (ASP w Warszawie)

Uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – „sztuki piękne”.

Data wszczęcia przewodu: 09.07.2012

Data podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych – 09.05.2013r.

back to top