Wojciech Mendzelewski

Wniosek habilitanta

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Recenzja_prof. Ludmiły_Ostrogórskiej

Recenzja_dr hab. Macieja_Aleksandrowicza

Recenzja_dr hab._Krystyny_Orzech

Komisja Habilitacyjna

WR-521-01/2019

BCK –VII-L-6570/19

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz art. 179 ust. 2ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669).

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 5.02.2019 – dr Wojciecha Mendzelewskiego
Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 5.02.2019r. Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby –  7.03.2019r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 3.04.2019r.
Skład Komisji Habilitacyjnej
1.     przewodniczący Komisji – prof. Karolina Komasa  – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
2.     sekretarz Komisji – dr hab. Bartłomiej Struzik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
3.     recenzent – prof. Ludmiła Ostrogórska – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
4.     recenzent – dr hab. Maciej Aleksandrowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
5.     recenzent – dr hab. Krystyna Orzech– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
6.     członek Komisji – dr hab. Renata Jackowiak – Zachodniopolski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7.     członek Komisji – dr hab. Jacek Kucaba – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
Pismo CK ds. SiT do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – wpłynęło 25.04.2019r. Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 21.05.2019r Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 28.06.2019r.
Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej 2.07.2019r. Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 3.07.2019r.
Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub  odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki p. dr Wojciecha Mendzelewskiego 8.07.2019r.
back to top