Ruszył konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II

Do 9 kwietnia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

a) literatura,

b) sztuki wizualne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr,

f) film,

g) opieka nad zabytkami,

h) twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

a) animacja i edukacja kulturalna,

b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a) półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.;

b) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 9 kwietnia 2018 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na rok 2018/II. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu wraz z wymaganym załącznikiem tj. nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB;

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 9 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.

Termin składania wniosków upływa 9 kwietnia 2018 r.:

1) do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;

2) do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11 oraz z 2018 r. poz. 12). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Potwierdzenie Złożenia Wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Mecenatu Państwa

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na rok 2018/II oraz podaniem nazwy dziedziny

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

(22) 42 10 578, (22) 42 10 332, (22) 42 10 468

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

back to top