Zasady dyplomowania

Zasady procesu dyplomowania na jednolitych studiach magisterskich na kierunku rzeźba prowadzonych przez Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Dyplomową pracę magisterską stanowią dwa elementy: praca artystyczna/artystyczno-badawcza oraz praca pisemna teoretyczna. Wszystkie elementy pracy magisterskiej powinny stanowić spójną całość.

Praca artystyczna/artystyczno-badawcza
Praca artystyczna/artystyczno-badawcza wykonywana jest pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej – promotora. To dzieło sztuki, oryginalne dokonanie artystyczne z zakresu dyscypliny rzeźby – może nawiązywać do różnych zjawisk artystycznych w kontekście historyczno-kulturowym, może wykraczać poza obszar badanych zjawisk i nawiązywać do innych, nie tylko pokrewnych dyscyplin sztuk plastycznych.

Praca pisemna
Praca pisemna wykonywana jest pod kierunkiem kopromotora we współpracy z promotorem pracy artystycznej. To samodzielnie opracowana praca teoretyczna, zawierająca przemyślenia i refleksje dyplomanta oraz uwzględnia kontekst społeczno-kulturowy i problematykę plastyczno-estetyczną przedmiotu pracy. Nie może być tylko kompilacją zebranych materiałów źródłowych. Praca pisemna powinna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata oraz umiejętność samodzielnego formułowania własnych opinii na tematy artystyczne oraz zawierać elementy opisujące pracę artystyczną, tj. założenia techniczne obejmujące technikę wykonania, parametry pracy, wykorzystane materiały, sprzęt techniczny i programy oraz inne elementy wskazane przez promotora. Może mieć formę rozprawy naukowej, badawczej, artystyczno-naukowej. Powinna pobudzać do określonych działań poszukiwawczych oraz innowacyjnych. Student jako autor ponosi odpowiedzialność za rzetelność zaprezentowanego materiału.
Promotorem może być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek dyplomanta, Dziekan może wyznaczyć opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej posiadającego stopień doktora. Promotor ma obowiązek sprawdzenia pracy teoretycznej w systemie antyplagiatowym JSA i wygenerowania raportu, który dyplomant dołącza do dokumentacji pracy magisterskiej. Kopromotorem pracy teoretycznej jest nauczyciel akademicki prowadzący seminarium dyplomowe na V roku studiów.

Zatwierdzenie tematu pracy:
Do dnia 15 grudnia bieżącego roku akademickiego Rada Wydziału Rzeźby zatwierdza złożone w dziekanacie informacje dyplomantów o tytule pracy magisterskiej wraz z konspektem (formularz informacji o pracy dyplomowej – do pobrania).

Złożenie kompletu dokumentacji do obrony:
Zgodnie z regulaminem studiów dyplomant składa komplet dokumentacji pracy dyplomowej w terminie do 15 maja bieżącego roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach student może wnioskować do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia dokumentacji i obronę pracy dyplomowej, nie później niż do 30 września. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda promotora.

Obrona pracy dyplomowej (egzamin magisterski) ma charakter publiczny. Warunkiem dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony jest zatwierdzenie jej przez promotora.
Pytania egzaminu ustnego oraz oceny z wszystkich części egzaminu magisterskiego wraz z oceną do dyplomu zostają zapisane w protokole egzaminu dyplomowego. Protokół wraz z przedstawioną recenzją są dokumentem potwierdzającym wielopoziomowe kompetencje dyplomanta.
Egzamin dyplomowy zawiera: prezentację dzieła i omówienie jego ważnych elementów, dyskusję otwartą dotyczącą dzieła, odczytanie pracy pisemnej, odczytanie treści recenzji, egzamin ustny z zakresu trzech podstawowych kategorii: dyscypliny kierunkowej, zagadnień sztuki współczesnej oraz zakresu pracy dyplomowej oraz dyskusję. Ta część jest częścią jawną, otwartą dla publiczności.
Kolejna część – tajna to dyskusja pod nieobecność dyplomanta oraz głosowanie nad wszystkimi elementami pracy dyplomowej przedstawionej do oceny.
Pozostałe szczegółowe zasady określa Regulamin studiów.
Na ocenę egzaminu końcowego składają się:
• ocena za egzamin dyplomowy,
• ocena pracy dyplomowej.

back to top