Bartłomiej Struzik

tytuł/stopień:

  • dr
specjalność: rzezba
uczelnia/status: ASP Kraków

 


Przestrzeń pamięci

data i miejsce uzyskania stopnia: 2011-05-12 ASP Kraków
promotor:

prof. Andrzej Getter
recenzenci:

prof. Jerzy Nowakowski (ASP w Krakowie),

ad. z kwal. II st. Wojciech Sęczawa (ASP w Gdańsku).
pliki:

“Przestrzeń Pamięci – Pomnik to temat rozprawy doktorskiej, w której zebrane są przemyślenia dotyczące pojęcia przestrzeni rozumianego m. in. jako termin filozoficzny, medium rzeźbiarza – architekta, zjawisko społeczne, oraz przede wszystkim jako szczególna forma pomnika – miejsca. W pierwszej części przywołuję kluczowe teorie i przełomowe momenty w kształtowaniu się charakterystycznego dla współczesności rozumienia przestrzeni. Akcentuję rolę idei, pomysłu, intencji oraz intelektualnego zaangażowania zarówno twórców założeń przestrzennych, jak również ich odbiorców – zgodnie z twierdzeniem, że każdą realizację (obiekt fizyczny) poprzedza projekt (idea niematerialna). Ze stanem idealnym mentalnej współpracy twórcy i odbiorcy dzieła mamy do czynienia wówczas, kiedy intencja autora fascynuje i wypełnia (czasem nieuświadomione) oczekiwania odbiorcy, a odbiorca zbliża się odpowiednio blisko do odczytania zawartych w dziele sensów. Zagadnienie to, poruszone w mojej pracy magisterskiej, tutaj znajduje rozwinięcie i pogłębioną analizę. Zwracam szczególną uwagę na kwestię subiektywności w postrzeganiu przestrzeni, wynikającą z różnic kulturowych, w tym zwłaszcza z różnic w strukturze języka. W oparciu o doświadczenie wieloletniej współpracy projektowej z architektami japońskimi, a także odwołując się do moich podróży do Japonii, staram się uzasadnić tezę, że najbardziej wyraziste różnice w rozumieniu pojęcia przestrzeni występują pomiędzy Europą i Japonią.”

back to top