Marcin Mielczarek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Mielczarka – 15.03.2012r.

tytuł/stopień:dr
specjalność:

  • rzeźba
uczelnia/status: ASP Kraków

 


data i miejsce uzyskania stopnia: –
promotor:

Prof. ASP Bogusz Salwiński
recenzenci:

Dr hab. Mariusz Białecki (ASP w Gdańsku),

Prof. Wiesław Bielak (ASP w Krakowie)
pliki:

Ideą mojej pracy jest porównanie dwóch rodzajów procesów – z jednej strony tych towarzyszących świadomej działalności człowieka, której skutkiem jest powstawanie fenomenów określanych mianem utworów czy dzieł sztuki, z drugiej zaś strony szeregu poznanych i obserwowalnych w przyrodzie mechanizmów, wedle których powstają i ulegają utrwalonym zmianom gatunki organizmów żywych. Ten pierwszy rodzaj procesów zwykliśmy nazywać twórczością artystyczną, drugi natomiast funkcjonuje pod pojęciem ewolucji – w ramach teorii stworzonej przez Karola Darwina. Obie te definicje traktować zresztą należy jedynie sygnalizacyjnie i orientacyjnie; nie są one przecież ani szczegółowe, ani być może, ostateczne.

Nasuwa się pytanie o zasadność oraz celowość porównania “twórczość – ewolucja”. O ile celowość można bez większego trudu nazwać arbitralnie impulsem badawczym, tym bardziej usprawiedliwionym, że w dociekaniach twórczych artystów takie niedyskursywne przyczyny podjęcia jakiegoś tematu są dość powszechne – funkcjonuje tu pojęcie pasji, wewnętrznego przymusu czy intuicyjnego przekonania o konieczności zajmowania się jakimś problemem, o tyle zasadność wymaga już jakiegoś racjonalniejszego usprawiedliwienia. Pozornie zresztą zasadność ta jest dość oczywista – wspólnym mianownikiem obu zjawisk jest człowiek, jako nieodzowny element jakichkolwiek rozmów o twórczości, będący jednocześnie swoistym clou badań ewolucjonistycznych. Gdyby jednak chcieć tak ogólnie i wszechstronnie potraktować całe zagadnienie, należałoby przeprowadzić równie wszechstronne i szerokie badania w wielu dziedzinach nauki, co oczywiście jest niecelowe i nadmierne, wziąwszy pod uwagę charakter i ramy pracy doktorskiej powstającej , wspomnijmy, w umyśle rzeźbiarza.

back to top