Antoni Grabowski

Komisja Habilitacyjna

WR-521-03/2019

BCK – VII-L-7279/19

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz art. 179 ust. 2ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669).

Wniosek habilitacyjny

Autoreferat

Recenzja_dr hab. Macieja Aleksandrowicza

Recenzja_dr hab. Krystyny Orzech

Recenzja prof_Ludmiły_Ostrogórskiej_

Uchwała_o_nadaniu_stopnia doktora habilitowanego sztuki

Skład komisji habilitacyjnej

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego wszczętego 6.03.2019 r. na wniosek dr. Antoniego Grabowskiego
Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów:

6.03.2019 r.

Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby: 18.04.2019 r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów:

5.06.2019 r.

Skład Komisji Habilitacyjnej
1.     przewodnicząca Komisji – dr hab. Karolina Komasa  | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2.     sekretarz Komisji – dr hab. Bartłomiej Struzik | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
3.     recenzent – dr hab. Maciej Aleksandrowicz | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
4.     recenzent – prof. Ludmiła Ostrogórska  | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
5.     recenzent – dr hab. Krystyna Orzech | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
6.     członek Komisji – prof. Janusz Kucharski | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
7.     członek Komisji – dr hab. Jan Tutaj | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej:

wpłynęło dn. 11.07.2019r.

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej

do recenzentów:

15.07.2019r.

Termin opracowania

i przesłania recenzji

do Komisji Habilitacyjnej:

 

17.09.2019 r.

Data posiedzenia

Komisji Habilitacyjnej:

 

24.09.2019 r.

Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie poparcia wniosku o nadania stopnia doktora habilitowanego:

 

25.09.2019 r.

Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki dr. Antoniemu Grabowskiemu:

 

26.09.2019 r.

back to top