Artur Grabowski

WNIOSEK_o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych

AUTOREFERAT 

AUTOREFERAT_ENG

Uchwała_Rady_Wydziału Rzeźby o nadaniu stopnia doktora habilitowanego sztuki

Recenzja_prof._Marian_Stępak

Recenzja_prof_Janusz_Baldyga

Recenzja_Romuald_Woźniak

Komisja Habilitacyjna

WR-521-6/2017

BCK –VII-L-8414/17

 

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 8.12.2017r. – dr Artur Grabowski
Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 8.12.2017r. Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby –  10.01.2018r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 7.02.2018r.
Skład Komisji Habilitacyjnej
1.     przewodniczący Komisji – prof. Andrzej Banachowicz  – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
2.     sekretarz Komisji – dr hab. Bartłomiej Struzik – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
3.     recenzent – dr hab. Romuald Woźniak– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
4.     recenzent – prof. Marian Stępak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5.     recenzent – prof. Janusz Bałdyga – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
6.     członek Komisji – dr hab. Jan Gryka – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7.     członek Komisji – dr hab. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Pismo CK ds. SiT do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – wpłynęło 12.02.2018r. Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 22.02.2018r Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 9.04.2018r.
Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej 10.04.2018r. Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 10.04.2018r.
Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub  odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dr Artura Grabowskiego 18.04.2018r.
back to top