Bartłomiej Struzik

Wniosek

Autoreferat_PL

Autoreferat_EN

Uchwała_o_nadaniu_stopnia_doktora _habilitowanego sztuki w obszarze sztuki dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych

Recenzja – dr hab._Maciej Aleksandrowicz

Rcenzja_- dr hab. Grzegorz Biliński

Recenzja_prof. Janina_Rudnicka

Komisja Habilitacyjna

WR-521-1/2017 BCK –VII-L-6445/17

Postępowanie habilitacyjne

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. poz. 1311).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 8.03.2017r.–

dr Bartłomieja Struzika

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 8.03.2015r.

 

Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby –  22.03.2017r. Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 5.04.2017r.
Skład Komisji Habilitacyjnej
1.     przewodniczący Komisji – prof. Kazimierz Raba  -Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ,
2.     sekretarz Komisji – dr hab. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
3.     recenzent – dr hab. Maciej Aleksandrowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
4.     recenzent – prof. Janina Rudnicka – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
5.     recenzent – dr hab. Grzegorz Biliński – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
6.     członek Komisji – dr hab. Alicja Majewska – UMK w Toruniu
7.     członek Komisji – dr hab. Krystyna Orzech– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pismo CK ds. SiT

do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – wpłynęło 18.04.2017r.

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 25.04.2017r

 

Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 7.06.2017r.
Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

19.06.2017r.

Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 20.06.2017r.
Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub  odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dr Bartłomieja Struzika 21.06.2017r.

 

 

 

back to top