Konkurs na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej – Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów archi­tek­tu­ry i uczel­ni arty­stycz­nych do udzia­łu  kon­kur­sie na pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Ado­ra­cja Dzie­ciąt­ka w szop­ce jest jed­nym z tych momen­tów, w któ­rych radość Boże­go Naro­dze­nia łączy całe rodzi­ny. Chcie­li­by­śmy, żeby mło­dzi arty­ści wnie­śli swo­je świe­że , nowo­cze­sne spoj­rze­nie na ten głę­bo­ko zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej motyw. Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wyno­si 2000 zło­tych brut­to.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://mariacki.com/aktualnosci/konkurs-na-projekt-szopki-bozonarodzeniowej/

 

back to top