Dzień: 2018-02-20


„Szlachetna paczka”

SZTUKA TERAZ to pokrewny projekt SZLACHETNEJ PACZKI, którego celem jest promowanie współczesnej polskiej sztuki wśród społeczeństwa i zbliżenie do rynku sztuki. SZTUKA TERAZ wspiera studentów kierunków artystycznych, dlatego wśród prac SZTUKI TERAZ znalazło się wiele znakomitych dzieł zdolnych, młodych artystów. Chcielibyśmy nauczyć Polaków inwestowania w sztukę, uwrażliwiać na piękno i na drugiego człowieka. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w aukcji charytatywnej, która do 25 lutego odbywa…

Czytaj dalej →

KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

UWAGA! – termin składania wniosków do poniedziałku 26 lutego do godziny 16.00. Przypominamy – choć jest to konkurs na rzeźbę, z powodzeniem mogą startować w nim sami architekci. W regulaminie konkursu czytamy, że startujący muszą dysponować – „osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta” oraz „jedną osobą, która posiada uprawnienia…

Czytaj dalej →

Konkurs na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej – Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów archi­tek­tu­ry i uczel­ni arty­stycz­nych do udzia­łu  kon­kur­sie na pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Ado­ra­cja Dzie­ciąt­ka w szop­ce jest jed­nym z tych momen­tów, w któ­rych radość Boże­go Naro­dze­nia łączy całe rodzi­ny. Chcie­li­by­śmy, żeby mło­dzi arty­ści wnie­śli swo­je świe­że , nowo­cze­sne spoj­rze­nie na ten głę­bo­ko zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej motyw. Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wyno­si 2000 zło­tych brut­to.   Regulamin konkursu dostępny…

Czytaj dalej →
back to top