Wydział Rzeźby przechodzi na kształcenie zdalne

 

Szanowni Pedagodzy i Studenci,

 

działając w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni, związanego z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z idącym w ślad za tym rozporządzeniem JM. Rektora prof. dr hab. Stanisława Tabisza

Zarządzenie nr 43 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni [PDF]

informuję, iż w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni od 12.03 do 10.04.2020 r.

Wydział Rzeźby przechodzi na kształcenie zdalne,

w zakresie pozwalającym na realizację procesu kształcenia, właściwego dla kierunku rzeźba.

 

W związku z powyższym:

  1. Wdrożone zostały wszystkie możliwe formy podtrzymujące aktywność studentów i pedagogów, co zostało oficjalnie uregulowane jako kontynuacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i podlega bezpośredniemu nadzorowi dziekana WRZ.
  2. W oparciu o deklaracje pedagogów Wydziału Rzeźby, program dydaktyczny jest realizowany z wykorzystaniem adekwatnych do sytuacji środków komunikacji. Formy realizacji zajęć są zależne od specyfiki przedmiotów i pracowni, z wyłączeniem tych obszarów, które wymagają bezpośredniego udziału pedagoga i studenta. W takim przypadku dziekan wskaże warianty realizacji zadań w możliwym do realizacji terminie.
  3. Prowadzący zajęcia, indywidualnie, informują zarówno studentów jak i dziekana o zasadach realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość oraz sposobach weryfikacji uzyskanych efektów uczenia. Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżący rejestr udziału studentów w zajęciach, kontrolę postępów w nauce oraz dokumentowanie wyników tej weryfikacji.
  4. W procesie kształcenia na odległość zaleca się wykorzystanie narzędzi należących do infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie z posiadanymi licencjami, tj. Office 365
  5. Do komunikacji wewnętrznej zaleca się użytkowanie uczelnianych adresów mailowych.
  6. Pełniący funkcje kierownicze: dziekan, prodziekan Wydziału Rzeźby pracują zdalnie i są dostępni drogą mailową i telefoniczną. Wszelkie sprawy, pytania należy kierować na dotychczasowe dane kontaktowe, sprawy będą prowadzone niezwłocznie dla zapewnienia płynności funkcjonowania wydziału.
  7. Sekretariat Wydziału Rzeźby pracuje zdalnie, prowadząc sprawy bieżące, w pierwszej kolejności kwestie uregulowania procesu kształcenia na odległość. Realizuje zadania terminowe, a także reaguje w miarę możliwości na sprawy związane z koordynacją zadań, dostępnością narzędzi cyfrowych, oprogramowania, bezpieczeństwa dla osób pozostających w izolacji i wiele innych.
  8. Wszelkie kwestie dotyczące nowych regulacji kalendarza roku akademickiego jak: terminy egzaminów dyplomowych, rekrutacji na studia, Dni Otwarte, Warsztaty, itp. będą podlegały decyzjom władz uczelni w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zostaną udostępnione niezwłocznie po ogłoszeniu.

 

Proszę całość społeczności o podjęcie zadań wg powyższych wskazań, które to działania pozwolą sukcesywnie realizować program kształcenia i uniknąć tworzenia zaległości oraz opóźnień w uzyskaniu zaliczeń.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Proszę również, niezmiennie, o zachowanie zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie własne i swoich bliskich.

Wszystkim Państwu życzę wysokiej motywacji i interesujących efektów pracy twórczej!

 

Z poważaniem
dr hab. Ewa Janus, prof. ASP dziekan Wydziału Rzeźby

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

back to top