Kategoria: Konkursy


Konkurs na projekt nowej dekoracji porcelany pt. „Zapisz się w historii designu… na porcelanie!”

Tkwi w Tobie artystyczna dusza? Chcesz podzielić się ze światem swoim talentem? Skorzystaj z okazji – weź udział w naszym konkursie. Zaprojektuj własną dekorację i stań się jednym z twórców porcelanowej historii. Zwycięskie wzory mają szansę trafić do sprzedaży w obrębie brandów Ćmielów, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio i na zawsze utrwalić talent ich autorów. W konkursie przewidziane są także nagrody pieniężne o wartości 3000 zł, 2000 zł…

Czytaj dalej →

Ruszył konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II

Do 9 kwietnia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612). Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową,…

Czytaj dalej →

17 edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Zostało już naprawdę niewiele czasu, żeby wyruszyć w Artystyczną Podróż Hestii i wziąć udział w tegorocznej 17. edycji konkursu. Nabór prac konkursowych kończy się w niedzielę 25 marca br. o godz. 23.59. Aby zgłosić się do konkursu, trzeba studiować na IV lub V roku i skorzystać z panelu online na stronie: https://zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl/Konkurs2018 Nie warto zwlekać z wysłaniem swojego zgłoszenia do ostatnich konkursowych minut. Nie trzeba uiszczać żadnych opłat ani żadnych specjalnych zaświadczeń….

Czytaj dalej →

17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Drogie Studentki i drodzy Studenci, pole sztuki jest otwarte na Wasze świeże spojrzenie a my jesteśmy otwarci na głos młodego pokolenia. Nie zapominajcie o Artystycznej Podróży Hestii, bo z podróży zawsze wyniesiecie więcej! Do udziału w tegorocznym konkursie APH zapraszamy studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych, tworzących w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance. Zgłoszenia konkursowe przesyłajcie za pomocą panelu…

Czytaj dalej →

KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

Termin składania wniosków do poniedziałku 26 lutego do godziny 16.00. Przypominamy – choć jest to konkurs na rzeźbę, z powodzeniem mogą startować w nim sami architekci. Startujący muszą dysponować – „osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta” oraz „jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń”. Szczegóły oraz regulamin…

Czytaj dalej →

KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

UWAGA! – termin składania wniosków do poniedziałku 26 lutego do godziny 16.00. Przypominamy – choć jest to konkurs na rzeźbę, z powodzeniem mogą startować w nim sami architekci. W regulaminie konkursu czytamy, że startujący muszą dysponować – „osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta” oraz „jedną osobą, która posiada uprawnienia…

Czytaj dalej →

Konkurs na Projekt Szopki Bożonarodzeniowej – Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów archi­tek­tu­ry i uczel­ni arty­stycz­nych do udzia­łu  kon­kur­sie na pro­jekt wyko­naw­czy szop­ki Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Ado­ra­cja Dzie­ciąt­ka w szop­ce jest jed­nym z tych momen­tów, w któ­rych radość Boże­go Naro­dze­nia łączy całe rodzi­ny. Chcie­li­by­śmy, żeby mło­dzi arty­ści wnie­śli swo­je świe­że , nowo­cze­sne spoj­rze­nie na ten głę­bo­ko zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej motyw. Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wyno­si 2000 zło­tych brut­to.   Regulamin konkursu dostępny…

Czytaj dalej →

17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Zapraszamy studentów kierunków artystycznych IV i V roku, do udziału w tegorocznej 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Pierwszy film? Niedokończona rzeźba lub płótno w pracowni? Performance z pleneru, niewywołana klisza? Odłożone szkice? Wybierz pracę, z której jesteś najbardziej zadowolony. Wybierz coś ze środka. Zastanów się, jaką pracę chciałabyś / chciałbyś pokazać na konkursowej wystawie finałowej Artystycznej Podróży Hestii w Muzeum nad Wisłą. Do tegorocznej edycji konkursu APH zapraszamy studentów IV i V…

Czytaj dalej →

Konkursu na opracowanie koncepcji pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie

W ślad za uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego, Prezydent Wojciech Jasiński ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie.     Przedmiot konkursuPrzedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika Józefa Piłsudskiego na działce, o nr. ewidencyjnym 4788/5, położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2a w Żyrardowie.   Uczestnictwo Uczestnikami konkuru mogą być absolwenci polskich…

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o konkursie rzeźbiarskim na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Polską Organizacje Wojskową zlokalizowanego na terenie cmentarza Rzymskokatolickiego w Międzyrzecu Podlaskim

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej zlokalizowanego na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Międzyrzecu Podlaskim.   Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej wykonania pracy konkursowej w zakresie: a)…

Czytaj dalej →
back to top